PROŠIRENJE POLJOPRIVREDNOG RADNOG KOMPLEKSA

PROŠIRENJE POLJOPRIVREDNOG RADNOG KOMPLEKSA

Republika Srbija – AP Vojvodina
Opštinska uprava Temerin
Odeljenje za
urbanizam,
stambeno-komunalne poslove
i zaštitu životne sredine
Broj:
501-52/2021-04
Dana:28
.09.2021. godine
T e m e r i n

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine na osnovu člana 10. i člana 5. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije, br. 135/04 i 36/09) i člana 192. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ“, br. 33/97 i 31/01), postupajući po zahtevu nosioca projekta Žunji Jožefa i Žužane, ulica Nikole Pašića br.172, Temerin, i Silak Žužane i Laslo, ulica Sirmai Karolja br.7, Temerin za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA: Proširenje poljoprivrednog radnog kompleksa, na lokaciji kat.par. br.12275 K.O. Temerin, broj 501-52/2021-04 od dana 27.08.2021. god. donosi

R E Š E NJ E

1.UTVRĐUJE se da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu PROJEKTA: PROŠIRENJE POLJOPRIVREDNOG RADNOG KOMPLEKSA“, na lokaciji kat.par. br.12275 K.O. Temerin, na teritoriji opštine Temerin.

2.ODREĐUJE se obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu uz obavezu nosioca projekta da je izradi u svemu prema čl. 17. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije, br. 135/04 i 36/09) i čl.1-10 Pravilnika o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, br. 69/05).

3.Netehnički kraći prikaz podataka navedenih u studiji izraditi kao poseban separat studije koji sadrži ključne izvode i podatke iz svih poglavlja studije, napisane jednostavnim netehničkim jezikom, sa merama zaštite životne sredine i programom praćenja uticaja na životnu sredinu, koji se navode u integralnom tekstu iz studije.

4.Uz studiju o proceni uticaja priložiti kopije uslova i saglasnosti drugih nadležnih organa i organizacija izdatih u skladu sa posebnim zakonom.

5.Nosilac projekta dužan je da, u roku od godinu dana od dana konačnosti ovog rešenja, podnese zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu iz tačke 1. ovog rešenja.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Nosioci projekta Žunji Jožef i Žužana, ulica Nikole Pašića br.172, Temerin, i Silak Žužana i Laslo, ulica Sirmai Karolja br.7, iz Temerina, obratili su se ovom organu dana 27.08.2021. godine za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA: PROŠIRENJE POLJOPRIVREDNOG RADNOG KOMPLEKSA, na lokaciji kat.par. br.12275 K.O. Temerin, na teritoriji Opštine Temerin.

Postupajući po predmetnom zahtevu, ovaj organ je obavestio zainteresovane organe i javna preduzeća na teritoriji Opštine Temerin, JKP „Temerin“, JP “GAS”, Prvu Mesnu zajednicu Temerin. Zahtev je objavljen na sajtu Opštine Temerin https://www.temerin.rs/ , dana 08.09.2021. god i u lokalnim novinama “Temerini újság” dana 16.09.2021 god. Organizovan je javni uvid zahteva i dokumentacije nosioca projekta, shodno odredbama člana 10. stav 1. i 2. odnosno člana 14. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu.

U zakonski utvrđenom roku, nisu dostavljena mišljenja zainteresovanih organa/organizacija i zainteresovane javnosti.

Predmetni projekat nalazi se na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu; tačka 9.-Prehrambena industrija, podtačka (2) – Mlinovi i sušare kapaciteta preko 200t/dan, i tačka 14.-Ostali projekti-objekti za snapdevanje motornih vozila gorivom (100m3), Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS” br.114/08).

Na parceli je izgrađen 21 objekata: portirica, vagarska kućica, dva prijemna koša, sušara, tri tampon ćelije, komandna kućica, 9 silosa, podno skladište, ostava. U proširenju poljoprivrednog radnog kompleksa planirana je izgradnja objekata u fazama, koji su u funkciji poljoprivrede. U prvoj fazi predviđeno je četri silosa od 3390t, prijemni koš, mašinska kućica, elevator. U drugoj fazi se planira izgradnja interne benzinske stanice za dizel gorivo sa podzemnim rezervoarom od 2x50m3. U trećoj fazi se dodaje sušara 20t/h i dve tampon ćelije.

Uzimajući obzir na povećanje kapaciteta postojećeg projekta, odnosno izgradnju nove sušare kapaciteta 20t/h, kao i interne stanice za snabdevanje gorivom (100m3), nadležni organ je odlučio da je za predmetni poljoprivredni kompleks potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu.

Na osnovu člana 10. stav 5. i člana 17. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije, br. 135/04 i 36/09), kao i na osnovu člana 1. i članova 2. do 10. Pravilnika o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS”, br.69/05), utvrđen je obim i sadržaj predmetne studije.

Na osnovu gore navedenog, rešeno je kao u dispozitivu.

UPUSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:

Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine u Novom Sadu, u roku od 15 dana od dana prijema istog.

Žalba se taksira sa 460,00 dinara administrativne takse i predaje putem ovog organa ili neposredno.

DOSTAVITI:

  • nosiocu projekta
  • arhivi

Postupak vodi:                                                                                                                        Načelnik odeljenja:

______________________________                                                                                      ______________________________

(Gabriela P. Milinski, dipl.biol.)                                                                                         (Goran Grković, dipl.ing.građ.)

M.P.

Sviđanja:
Datum:
7 oktobra, 20217 oktobra, 2021
Jezici »
Font Resize
Contrast