REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA “TEMERIN“ TEMERIN

REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA  “TEMERIN“ TEMERIN

Na osnovu člana 30. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 15/2016 i 89/2019) i člana 40. tačka 12. Statuta opštine Temerin (“Službeni list opštine Temerin“, br. 5/2019),

Skupština opštine Temerin na 12. sednici održanoj 27.05.2021. godine, donela je

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA

“TEMERIN“ TEMERIN

I

ŽELJKO DŽAKULA, master ekonomista imenuje se za direktora Javnog komunalnog preduzeća “Temerin“ Temerin na period od četiri godine.

II

Ovo Rešenje je konačno.

III

Ovo Rešenje objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srbije“ i u “Službenom listu opštine Temerin“, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji Skupštine opštine Temerin www.temerin.rs.

O b r a z l o ž e nj e

Članom 30. Zakona o javnim preduzećima određeno je da se direktor javnog preduzeća imenuje nakon sprovedenog javnog konkursa.

Odlukom o sprovođenju Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća “Temerin“ Temerin (“Službeni list opštine Temerin“, br.5/2021) raspisan je Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća “Temerin“ Temerin koji je objavljen u “Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 30 dana 26.03.2021. godine i u dnevnim listovima “Dnevnik“ i “Mađar So“. Javni konkurs je objavljen i u “Službenom listu opštine Temerin“ kao i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Temerin www.temerin.rs. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je bio 26.04.2021. godine.

Komisija za imenovanja direktora Javnog komunalnog preduzeća “Temerin“ Temerin je u skladu sa zakonom sprovela izborni postupak i utvrdila da se na javni konkurs prijavilo jedno lice i to Željko Džakula, master ekonomista iz Sremske Kamenice, koji je svoju prijavu podneo dana 21.04.2021.godine i uz nju priložio i sledeća akta: radna biografija, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, lekarsko uverenje, overenu fotokopije diplome Ekonomskog fakulteta u Subotici-diplomirani ekonomista, overenu fotokopije diplome Ekonomskog fakulteta u Subotici- master ekonomista, potvrdu iz APR kao ovlašćeno lice za zastupanje-direktor DP za proizvodnju čarapa Vukica Mitrović” BD 31753/2015 od 17.04.2015g, potvrdu JKP”Put” da je u radnom odnosu na radnom mestu pomoćnika direktora na finansijskim i pravnim poslovima i radnom mestu direktora JKP “Put“ Novi Sad – 3 godine i 2 meseca broj 1200/9385 od 15.10.2020 g, Potvrdu JKP”Temerin” da je u radnom odnosu na radnom mestu vršilac dužnosti direktora JKP “Temerin“ Temerin – 6 meseci i 5 dana broj 1370/21 od 20.04.2021. g, Izjavu da poznaje oblast korporativnog upravljanja, fotokopiju radne knjižice, Izjavu da nije član organa političke stranke,

2.

uverenje MUP da nije osuđivan, broj 05.17-235-26524/21 od 14.04.2021.g, uverenje MUP da nije osuđivan u smislu člana 25. Zakona o javnim preduzećima broj 05.17.1-28547/21-1 od 20.04.2021g, potvrdu Privrednog suda da nije osuđivan za privredne prestupe broj Pk.sl.377/2021 od 16.04.2021.g, potvrdu Privrednog suda da mu nije izrečena mera zabrane vršenja delatnosti, dužnosti i poslova broj Pk.sl.377/2021 od 16.04.2021.g,

uverenje Osnovnog suda broj 3104/2021 od 06.04.2021 g, da nije pokrenut krivični postupak i istraga, fotokopiju lične karte.

Na osnovu podnete dokumentacije Komisija je utvrdila da je prijava navedenog lica blagovremena, razumljiva i potpuna, te nakon toga sprovela postupak usmene provere znanja iz oblasti: javno komunalno preduzeće, program poslovanja javnog preduzeća, poseban program javnog preduzeća, korporativno upravljanje i unapređenje rada i razvoja javnog preduzeća, poznavanja engleskog jezika i poznavanja rada na računaru. Po sprovedenom postupku ocene za znanje iz oblasti javno komunalno preduzeće, program poslovanja javnog preduzeća, poseban program javnog preduzeća, korporativno upravljanje i unapređenje rada i razvoja javnog preduzeća, poznavanja engleskog jezika i poznavanja rada na računaru na osnovu priložene dokumentacije za izbor direktora javnog preduzeća, Željka Džakule a u skladu sa članom 41. Zakona o javnim preduzećima i Uredbe o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća ( “Službeni glasnik RS broj 65/2016), Komisija je sačinila Rang listu kandidata za direktora Javnog komunalnog preduzeća “Temerin“ Temerin i to: 1. Željko Džakula, master ekonomista, prosečna ocena 2,40 koju je dostavila Skupštini opštini Temerin radi imenovanja direktora navedenog javnog komunalnog preduzeća.

Obzirom da je postupak za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća sproveden prema odredbama Zakona o javnim preduzećima Odbor za izbor i imenovanje je predlažio Skupštini opštine Temerin donošenje Rešenja o imenovanju Željka Džakule, master ekonomiste iz Sremske Kamenice za direktora Javnog komunalnog preduzeća “Temerin“ Temerin.

REPUBLIKA SRBIJA

AP VOJVODINA
OPŠTINA TEMERIN PREDSEDNIK
SKUPŠTINA OPŠTINE SKUPŠTINE OPŠTINE
BROJ: 06-23-64/2021-01
DANA. 27.05.2021. godine ROBERT PASTOR, s.r.
T E M E R I N

Sviđanja:
Datum:
31 maja, 202131 maja, 2021
Jezici »
Font Resize
Contrast