Saglasnost na Studio o proceni uticaja na životnu sredinu

Saglasnost na Studio o proceni uticaja na životnu sredinu

Republika Srbija – AP Vojvodina
Opštinska uprava Temerin
Odeljenje za urbanizam stambeno-komunalne poslove
i zaštitu životne sredine
Broj:501-24
/2021-04
Dana:
07.07.2021. godine
T e m e r i n

Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine, Opštinske uprave Temerin, na osnovu člana 10. stav 4. i 6. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 135/04 i 36/09) i člana 52. stav 1. tačka 3. i 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ br. 129/07), člana 12. Odluke o opštinskoj upravi („Službeni list opštine Temerin“, br. 1/2009), i na osnovu člana 136. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ“, br. 33/97, 31/01 i „Službeni glasnik RS“, br. 30/10), a po ovlašćenju Načelnika Opštinske uprave broj 112-10/2017 od 25.10.2017. godine, postupajući po zahtevu nosioca projekta Vučković Miloša i Nataše, ul. Balzakova br. 25, u Novom Sadu, broj 501-24/2021-04 od dana 26.03.2021. godine, donosi

R E Š E NJ E

  1. Daje se saglasnost nosiocu projekta Vučković Milošu i Nataši, ul. Balzakova br. 25 iz Novog Sada, na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA Izgradnja objekata farme za uzgoj tovnih pilića na lokaciji katastarske parcele broj 11277 K.O. Temerin, na teritoriji opštine Temerin.

2. Nalaže se nosiocu projekta da pri realizaciji predmetnog projekta, u svemu ispoštuje uslove ostalih nadležnih organa i organizacija, a naročito mere zaštite životne sredine utvrđene u predmetnoj studiji i program praćenja uticaja na životnu sredinu (poglavlje 8. i 9.Studije).

3. Nosilac projekta je dužan da u roku dve godine od dana dobijanja ovog rešenja započne izvođenje projekta iz tačke 1. ovog rešenja. Rešenje i predmetna Studija o proceni uticaja na životnu sredinu sastavni su deo tehničke dokumentacije.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Nosioci projekta, Vučković Miloš i Nataša, ul. Balzakova br. 25 iz Novog Sada, obratio se ovom organu sa zahtevom br. 501-25/2021-04 od 29.03.2021.godine, za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA Izgradnja objekata farme za uzgoj tovnih pilića na lokaciji kat.par. br. 11277 K.O. Temerin, na teritoriji opštine Temerin.

U skladu sa članom 20. Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09), obezbeđen je javni uvid, organizovana prezentacija i sprovendena javna rasprava o predmetnoj Studiji – na veb sajtu opštine Temerin i u listu “Temerini újság”. Javni uvid je trajao od 30.03.2021.-18.04.2021. godine. Obaveštenje je dostavljeno i Mesnoj zajednici Temerin, JKP”Temerin”, JP”Gas” Temerin.

Na podneti zahtev za izdavanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja nisu dostavljene primedbe od strane zainteresovane javnosti i zainteresovanih organa. Javna rasprava se održala 19.04.2021.godine gde pored predstavnika izrađivača studije prisutni su bili i zainteresovani građani koji su usmeno izneli primedbe na buduću farmu prema zapisniku br. 501-25/2021-04 od dana 25.04.2021.god.

U skladu sa članom 22. i članovima 23. i 24. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09), obrazovana je Tehnička komisija za ocenu Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, broj: 06-1/21-36-59-01 od 27.04.2021. godine, koja je posle obilaska predmetne lokacije na prvom sastanku održanom 14.05.2021.godine razmotrila predmetnu Studiju urađena od strane SZR „ONIX” Čurug, Dimitrija Tucovića 44, Čurug, uočila nedostatke u Studiji i naložila izrađivaču predmetne Studije da istu ispravi i dopuni u skladu sa zapisnikom broj 06-24/2021-04 od dana 26.05.2021. u kome su članovi komisije naveli primedbe.

Dana 28.06.2021. godine je dostavljena izmena i dopuna Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Objekata farme za uzgoj tovnih pilića na kat. parceli broj 11277 k.o. Temerin. Studija je izmenjena i dopunjena od strane “Instituta za beubednost i sigurnost na radu”doo iz Novog Sada pod brojem 01-1024/1 od 01.06.2021.godine.

Na drugom sastanku održanom 29.06.2021 godine, članovi Tehničke komisije konstatovali su da je predmetna Studija urađena u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09) i Pravilnikom o sadržini Studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ br. 69/05) i da je obrađivač studije izvršio izmenu i dopunu u pogledu datih primedbi.

Posle održanog sastanka Tehničke komisije, ovom organu je Komisija dostavila izveštaj broj 06-24/2021-01 od 02.07.2021.godine sa ocenom predmetne Studije o proceni uticaja i predlogom da se na istu da saglasnost, na osnovu koga je rešeno kao u dispozitivu. Zaključak je da predmetna Studija o proceni uticaja na životnu sredinu sadrži sve neophodne podatke na osnovu kojih se može proceniti podobnosti predviđenih mera za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje mogućih štetnih uticaja na stanje životne sredine na lokaciji i bližoj okolini u toku izvođenja projekta, u slučaju udesa i po prestanku rada projekta.

Rešenje i predmetna Studija o proceni uticaja na životnu sredinu su sastavni deo tehničke dokumentacije, u skladu sa 18. Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09).

Ovo rešenje je konačno u upravnom postupku.

UPUSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:

Protiv ovog Rešenja nije dopuštena žalba. Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog rešenja, odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

Dostavljeno:

-nosiocu projekta
-arhivi
-inspektoru zaštite životne sredine

Postupak vodila: Načelnik odeljenja:

_______________________ _____________________ (Gabriela P. Milinski, dipl.biol.) (Goran Grković, dipl.ing.građ.)

M.P.

Sviđanja:
Datum:
8 jula, 20218 jula, 2021
Jezici »
Font Resize
Contrast