SAZIV 11. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE TEMERIN

SAZIV 11. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE TEMERIN

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA TEMERIN
SKUPŠTINA OPŠTINE
BROJ: 06-16/2021-01
DANA: 30.03.2021.godine
T E M E R I N

 

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 129/07,83/2014-dr.zakon, 47/2018), člana 42. stav 1. Statuta opštine Temerin (“Službeni list opštine Temerin“  5/2019), člana 48. i 110. Poslovnika Skupštine opštine Temerin (“Službeni list opštine Temerin“ broj 12/2019)

S A Z I V A M

 za  06.04.2021. godine (utorak)  JEDANAESTU  SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE TEMERIN sa početkom u 09,00 časova.
Sednica će se održati u velikoj sali Kulturnog centra “Lukijan Mušicki“ Temerin, Novosadska 324.

Usvajanje Zapisnika sa 10. sednice Skupštine opštine.
Za sednicu se predlaže sledeći:

 

D n e v n i  r e d

 1. Donošenje Odluke o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Temerin
 2. Donošenje Odluke o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji opštine Temerin
 3. Donošenje Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Temerin za period od 2021. do 2025. godine
 4. Donošenje Plana uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupku pripreme i donošenja budžeta opštine Temerin za 2022. godinu
 5. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o radu sa Finansijskim izveštajem Kulturnog centra “Lukijan Mušicki“ Temerin za 2020. godinu
 6. Usvajanje Izveštaja o radu sa Finansijskim izveštajem Turističke organizacije opštine Temerin za 2020. godinu
 7. Donošenje Odluke o prihvatanju upisa prava korišćenja u korist opštine Temerin, bez naknade
 8. Izbor i imenovanja
 9. Odbornička pitanja

 

                                                              SEKRETAR                                                                   PREDSEDNIK
                                                    SKUPŠTINE OPŠTINE                                           SKUPŠTINE OPŠTINE

                                                        Milica Milankov                                                           Robert Pastor

 

NAPOMENA: Materijalima za sednice SO Temerin, koji se nalazi na službenoj prezentaciji opštine, se može pristupiti na sledeći način:

 1. Prateći sledeću putanju kroz glavni meni sajta – LOKALNA SAMOUPRAVA – SKUPŠTINA OPŠTINE (u ovom odeljku se nalaze POSLOVNIK O RADU SO TEMERIN kao i SLUŽBENI LISTOVI) – SEDNICE SO TEMERIN
 2. Direktno preko linka: http://temerin.rs/lokalna-samouprava/sednice-so-temerin/

 

Sviđanja:
Datum:
30 marta, 202130 marta, 2021
Jezici »
Font Resize
Contrast