SAZIV 12. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE TEMERIN

SAZIV 12. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE TEMERIN

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA TEMERIN
SKUPŠTINA OPŠTINE
BROJ: 06-23/2021-01
DANA: 20.05.2021.godine
T E M E R I N

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 129/07,83/2014-dr.zakon, 47/2018), člana 42. stav 1. Statuta opštine Temerin (“Službeni list opštine Temerin“ 5/2019), člana 48. i 110. Poslovnika Skupštine opštine Temerin (“Službeni list opštine Temerin“ broj 12/2019)

S A Z I V A M
               za 27.05.2021. godine (četvrtak) DVANAESTU SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE TEMERIN sa početkom u 09,00 časova.
Sednica će se održati u velikoj sali Kulturnog centra “Lukijan Mušicki“ Temerin, Novosadska 324.

Usvajanje Zapisnika sa 11. sednice Skupštine opštine.
Za sednicu se predlaže sledeći:

                                                                                                                                             D n e v n i r e d

1. Donošenje Odluke o završnom računu budžeta opštine Temerin za 2020. godinu.
2 .Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist SVETLANA /Boško/ PRALICA iz Siriga.
3. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist TANASKO /Dojčin/ STOJANOVIĆ iz Siriga.
4. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist BRANISLAV /Milivoj/ RADOŠEVIĆ iz Siriga.
5. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist SANJA /Mićo/ MOLNAR iz Siriga.
6. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist ŽIVANA /Nenad/ ŽIGA iz Siriga.
7. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist BOSILJKA /Miloš/ KOŠUTIĆ iz Siriga.
8. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist MILORAD /Dragan/ JERKOVIĆ iz Siriga.
9. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist JOVANA /Miloja/ ĐURĐEVIĆ iz Siriga.
10. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist MILAN /Rade/ NIŠEVIĆ iz Siriga.
11. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist BORIS /Miloje/ STANOJEVIĆ iz Siriga.
12. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist MARIJAN /Mladen/ MENIĆANIN iz Siriga.
13. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist JELENA /Nikola/ MILOVANOVIĆ iz Siriga.
14. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist JADRANKA /Mijo/ KOVAČEVIĆ iz Siriga.
15. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist SNEŽANA /Mijo/ ZUBAC iz Siriga.
16. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist STAKA /Rade/ RADAKOVIĆ iz Siriga.
17. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist GORDANA /Milenko/ ĆORKOVIĆ iz Siriga.
18. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist BOGDANA /Bogdan/ NEŽIĆ iz Siriga.
19. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist JADRANKA /Mile/ DRAGAŠ iz Siriga.
20. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist STOJAN /Riste/ RKMAN iz Siriga.
21. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist VESELKA /Ostoja/ MAKSIMOVIĆ iz Siriga.
22. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist PREDRAG /Mile/ GRUJIĆ iz Siriga.
23. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist BOSILJKA /Gojko/ SEKULIĆ iz Siriga.
24. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist DEJAN /Nedeljko/ KONDIĆ iz Siriga.
25. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist MILAN /Sava/ ŠKORIĆ iz Siriga.
26. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist RADOVAN /Predrag/ JOJIĆ iz Siriga.
27. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist DANIJELA /Mile/ TRNINIĆ iz Siriga.
28. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist OGNJEN /Dragan/ KARAĆ iz Siriga.
29. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist SINIŠA /Stevan/ MILIĆ iz Siriga.
30. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist GORAN /Đuro/ ŽIVKOVIĆ iz Siriga.
31. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist DARA /Branko/ DANILOVIĆ iz Siriga.
32. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist DENIS /Branko/ MALINOVIĆ iz Siriga.
33. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist SLAVKO /Dušan/ KORDA iz Siriga.
34. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist ZORAN /Jovo/ TOMIĆ iz Siriga.
35. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist DEJAN /Branko/ DRAGOJEVIĆ iz Siriga.
36. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist LJUBICA /Janko/ KUJUNDŽIĆ iz Siriga.
37. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist MILKA /Bogdan/ GRAHOVAC iz Siriga.
38. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist NADA /Nikola/ MIJANOVIĆ iz Siriga.
39. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist ZORAN /Mile/ MANOJLOVIĆ iz Siriga.
40. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist STEVO /Simo/ MARČETA iz Siriga.
41. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist MILE /Mirko/ DOBRIĆ iz Siriga.
42. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist DRAGICA /Milan/ MERLE iz Siriga.
43. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist DALIBORKA /Rade/ PETROVIĆ iz Siriga.
44. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist GOSPOVA /Petar/ KERANOVIĆ iz Siriga.
45. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist MILKICA /Jovo/ GAVRIĆ iz Siriga.
46. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist SVETKO /Milan/ MARIĆ iz Siriga.
47. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist MILAN /Savo/ SEDLAR iz Siriga.
48. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist MIRA /Rade/ DIKIĆ iz Siriga.
49. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist SANJA /Darko/ MIRKOVIĆ iz Siriga.
50. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist BOJAN /Miloš/ KNEŽEVIĆ iz Siriga.
51. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist MIROSLAV /Mirko/ OBRADOVIĆ iz Siriga.
52. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist MILAN /Milorad/ OVUKA iz Siriga.
53. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist MILE /Petar/ KOVAČEVIĆ iz Siriga.
54. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist RADA /Sreto/ MEDAREVIĆ iz Siriga.
55. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist BLAŽENKA /Petar/ RADOVIĆ iz Siriga.
56. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist JELENA /Dušan/ DRLJAČA iz Siriga.
57. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Temerin u korist ZORAN (ĐURO) GVOZDENOVIĆ iz Siriga
58. Donošenje Rešenja o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u poljoprivredne svrhe do privođenja nameni u opštini Temerin.
59. Donošenje Rešenja o pribavljanju nepokretnosti od Štrbački Toše iz Srborana u korist opštine Temerin
60. Donošenje Rešenja o pribavljanju nepokretnosti od Fatić Milene iz Temerina u korist opštine Temerin
61. Donošenje Rešenja o uklanjanju objekta broj 1 sagrađenog na parceli br.9786/11, površine 278m2, upisanog u LN br.8412 k.o. Temerin.
62. Usvajanje Izveštaja o sprovedenim izborima za članove Saveta mesnih zajednica na području opštine Temerin održanih 09.maja 2021.godine
63. Usvajanje Izveštaja o radu sa Finansijskim izveštajem Javne biblioteke “Sirmai Karolj“ Temerin za 2020.godinu
64. Donošenje Rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća “Temerin“ Temerin
65. Izbor i imenovanja
66. Odbornička pitanja

SEKRETAR PREDSEDNIK                                                                                                                                SKUPŠTINE OPŠTINE SKUPŠTINE OPŠTINE                                                                                                                                                                   
Milica Milankov                                                                                                                                                                    Robert Pastor

NAPOMENA: Materijalima za sednice SO Temerin, koji se nalazi na službenoj prezentaciji opštine, se može pristupiti na sledeći način:
1. Prateći sledeću putanju kroz glavni meni sajta – LOKALNA SAMOUPRAVA – SKUPŠTINA OPŠTINE (u ovom odeljku se nalaze POSLOVNIK O RADU SO TEMERIN kao i SLUŽBENI LISTOVI) – SEDNICE SO TEMERIN
2. Direktno preko linka: http://temerin.rs/lokalna-samouprava/sednice-so-temerin/

Sviđanja:
Datum:
20 maja, 202120 maja, 2021
Jezici »
Font Resize
Contrast