Registracija stambenih zajednica

O B A V E Š T E NJ E

       O REGISTRACIJI STAMBENIH ZAJEDNICA

 

Opštinska uprava Temerin obaveštava građane opštine Temerin da je na osnovu člana 18. Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada („Sl. glasnik RS“,broj 104/2016, u daljem tekstu: Zakon), počeo sa radom Registar stambenih zajednica od 12.06.2017. godine, koji vodi Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Temerin.

Skupština i Savet zgrade formirani u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, odnosno vlasnici posebnih delova zgrade u kojoj nije formirana skupština ili savet zgrade, dužni su da u roku od 6 meseci od početka rada Registra izvrše registraciju stambene zajednice u skladu sa odredbama ovog Zakona.

Do 12. decembra 2017. godine sve stambene zajednice treba da održe skupštine stambenih zajednica i izaberu upravnike.

Upravnik (ili drugo ovlašćeno lice) je dužan da u roku od 15 dana od dana održane prve sednice skupštine stambene zajednice, podnese prijavu za upis sa pratećom dokumentacijom i preda ih na pisarnici opštine Temerin, šalter br. 1.

Obrazac prijave za registraciju i obaveštenje o dokumentaciji potrebnoj za registraciju stambene zajednice možete preuzeti elektronskim putem na sajtu opštine Temerin www.temerin.rs/registracijastambenezajednice.aspx ili u zgradi Opštinske uprave Temerin, ul. Novosadska br. 326.

Postupak registracije stambene zajednice pokreće se podnošenjem prijave za registraciju stambene zajednice uz koju se prilažu odgovarajuća dokumenta u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji, i to:

1)   zapisnik sa sednice skupštine stambene zajednice;

2)   popunjen obrazac prijave za registraciju stambene zajednice;

3)   očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte podnosioca zahteva;

4)   dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 520,00 dinara (svrha uplate: administrativna taksa na zahtev), na račun broj: 840-742251843-73, model i poziv na broj 97 63-238, primalac Opštinska uprava Temerin.

Za slučaj da je stambena zajednica svoje međusobne odnose, prava i obaveze uredila aktom o pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova – Pravila vlasnika, uz prijavu za registraciju se prilaže i ovaj akt, koji se objavljuje u Registru stambenih zajednica.

Ukoliko stambena zajednica nema matični broj, dobiće ga u postupku registracije i po dobijanju rešenja o registraciji jedino je potrebno u filijali Poreske uprave podneti zahtev za izdavanje PIB-a, koji se naknadno dostavlja Registru.

Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona: 021/843-888.

ODELJENJE ZA URBANIZAM,
STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I
ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Jezici »
Font Resize
Contrast