ПДР ЗОНЕ ИЛАНЏА У ТЕМЕРИНУ

ПГР ТЕМЕРИН

01 ТЕКСТ ПГР
01 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ТЕМЕРИН
1.0. ИЗВОД ИЗ ППОТ - ПОЛОЖАЈ НАСЕЉА
2.0.  ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА И НАМЕНА
3.0. ОБУХВАТ ПЛАНА И ПАНИРАНА ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
4.0.  ПОДЕЛА ЗЕМЉИШТА ЈАВНО И ОСТАЛО
5.0. ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА
6.0. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА СА ГЕНЕРАЛНОМ РЕГУЛАЦИЈОМ И НИВЕЛАЦИЈОМ
7.0. ПЛАНИРАНА РЕГУЛАЦИЈА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ
7.1.  ДЕТАЉНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ...
7.2. ДЕТАЉНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ...
7.3. ДЕТАЉНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ...
8.0. ПЛАН ВОДОПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ - СНАБДЕВАЊЕ ВОДЕ ВОДО
9.0. ПЛАН ВОДОПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАНАЛИЗАЦИЈА И АТМОСФЕРСКЕ ВОДЕ-АТМОСФЕРСКА И ФЕКАЛНА
10. ПЛАН ЕНЕРГЕТСКЕ И ЕЛКТРОКОМУНИКАЦИЈСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
11. ПЛАН СПРОВОЂЕЊА И ЛОКАЦИЈЕ СА ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА
12. ЦЗ ПЛАН ПРЕТЕЖНЕ НАМЕНЕ
13.ЦЗ ПЛАН САОБРАЋАЈА ,РЕГУЛАЦИОНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ
14.ЦЗ ПЛАН СПРОВОЂЕЊА И ЗАШТИТЕ
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР НАСЕЉА ТЕМЕРИН  05.02.2021


ЈАВНИ УВИД у Нацрт Локалног акционог плана за децу општине Темерин (ЛАП) може се вршити од 12. 02. 2024. године до 26. 02. 2024. године, на интернет
ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА
У прилогу су јавни позиви за 27 стамбених јединица на територији 14 јединица локалне самоуправе, и то: Бачка Топола, Житиште, Нова Црња, Алибунар,
РЕШЕЊЕ - О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ДТД РИБАРСТВО РЕШЕЊЕ - О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин