ОГЛАСНА ТАБЛА

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

„Сл.гласник“, бр. 18/2016, 95/2018- аутентично тумачење и 2/2023- одлука УС
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.


Решење број 351-2/2006-67-04 од 21.02.2024. године 
Објављено 25.03.2024.

У смислу одредбе члана 78. Закона о општем управном поступку, Општинска управа Темерин објављује Решење број
351-2/2006-67-04 од 21.02.2024. године, јер уручивање на други начин није било могуће.

ОБАВЕШТЕЊЕ 351-2/2006-67-04
РЕШЕЊЕ БРОЈ 351-2/2006-67-04


ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН


Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Темерин на основу члана  63.  став 2 Закона о
Третмани против ларви комараца  Обавештавамо Вас да ће новосадска “Циклонизација” дана 11.06.2024.године вршити ларвицидни третман
ОБАВЕШТЕЊЕ - УЧЕСНИЦИМА ЖЕТВЕ О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА ЖЕТВЕНИХ РАДОВА У 2024. ГОДИНИ
Обавештавамо Вас да ће “Циклонизација” АД Нови Сад, дана 03.06.2024.године вршити биолошки ларвицидни третман сузбијања ларви комараца са земље на
Обавештење Обавештавамо грађане да ће “Циклонизација” АД Нови Сад дана 29.05.2024. године, вршити снимање и мапирање изворишта комараца на
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин