Вести

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО – Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2023. години


naslovJedneVesti
19.05.2023
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО – Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2023. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2023. години

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Циљ Конкурса је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње на фармама у Аутономној покрајини Војводини у 2023. години.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање: опремања говедарских фарми, опремања свињарских фарми, опремања овчарских фарми, опремања козарских фарми, опремања живинарских фарми, набавке опреме за мужу, набавке опреме за хлађење и складиштење млека, набавке опреме за изђубравање, набавка опреме за припрему, руковање и дистрибуцију концентроване и кабасте сточне хране на газдинству.

2. ВИСИНА И НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

За реализацију активности предвиђено је укупно ‒ 85.000.000,00 динара.

Средства за подршку инвестиција ‒ према Правилнику и по Конкурсу ‒ додељују се бесповратно.

За подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица подстицајна средства за опремање сточарских фарми по Конкурсу утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвестиција.

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може прећи 2.000.000,00 динара.

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 100.000,00 динара

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, признаваће се само инвестиције реализоване након 01.01.2023. године.

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

За физичка лица и правна лица:

• Подносилац пријаве мора бити уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и да се налази у активном статусу ;

• Подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе у АП Војводини, односно подносиоци пријаве ‒ правна лица морају имати седиште на територији јединице локалне самоуправе у АП Војводини, с тим што и место реализације инвестиције мора бити на територији јединице локалне самоуправе у АП Војводини.

• Уколико је више подносилаца пријаве са исте адресе пребивалишта, прихвата се само једна пријава.

• Подносилац пријаве мора регулисати обавезе по решењима о накнадама за одводњавање/наводњавање доспеле до 31.12. 2022. годином;

• Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске обавезе од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, доспеле до 31. 12. 2022. годином;

• Подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини, закључно са 31.12. 2022. годином, уколико је корисник истог;

• Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси захтев не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације) за исту намену, односно иста инвестиција не сме бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;

• Подносилац пријаве не сме остваривати новчане позајмице од добављача од којег набавља инвестицију која је предмет подстицаја;

• Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, као ни према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу раније потписаних уговора;

• Подносилац пријаве и добављач опреме не могу да представљају повезана лица ‒ у смислу члана 62. Закона о привредним друштвима („Службени гласник”, бр. 36/11 и 99/11 и 83/14, 5/15, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021);

• Подносилац пријаве мора бити власник животиње;

• Подносилац пријаве мора имати регистрован објекат за смештај животиња у складу са Правилником о регистрацији односно одобравању објеката за узгој, држање и промет животиња (,,Службени гласник РС“ бр. 36/2017) у власништу или закупу у периоду од најмање шест година почевши рачунајући од календарске године за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја.; Решење мора да гласи на корисника средтава, односно на члана пољопривредног газдинства уписаног у ИЗВОД РПГ.

Додатни услови за предузетнике и правна лица:

• Подносилац пријаве-предузетник и правно лице мора бити уписан у регистар привредних субјеката и мора да се налази у активном статусу;

• Према подносиоцу пријаве- правном лицу не сме бити покренут поступак стечаја и/или ликвидације;

• Подносилац пријаве – правно лице мора бити разврстано у микро и мало правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство;

• Задруге морају имати обављену задружну ревизију

Конкурс је отворен до 16. 06. 2023. године.

Све додатне информације можете добити путем телефона: 021/4881-852 од 10-12 часова

Више информација можете наћи на следећем линку:

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-za-opremanje-stocarskih-farmi-u-ap-vojvodini-u-2023-godini/

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум:

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Темерин на основу члана  63.  став 2 Закона о
Третмани против ларви комараца  Обавештавамо Вас да ће новосадска “Циклонизација” дана 11.06.2024.године вршити ларвицидни третман
ОБАВЕШТЕЊЕ - УЧЕСНИЦИМА ЖЕТВЕ О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА ЖЕТВЕНИХ РАДОВА У 2024. ГОДИНИ
Обавештавамо Вас да ће “Циклонизација” АД Нови Сад, дана 03.06.2024.године вршити биолошки ларвицидни третман сузбијања ларви комараца са земље на
Обавештење Обавештавамо грађане да ће “Циклонизација” АД Нови Сад дана 29.05.2024. године, вршити снимање и мапирање изворишта комараца на
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин